Działalność przedszkola od 18 maja 2020 r.

Szanowni Państwo
W zawiązku z sytuacją epidemiczną na terenie kraju funkcjonowanie Przedszkola zostało dostosowane do zaleceń Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia  oraz Głównego Inspektora Sanitarnego 

Prosimy o zapoznanie z zasadami dotyczącymi przyprowadzania dzieci do przedszkola od 18 maja 2020

 1. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka – Wytyczne dla rodziców
 1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
 2. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
 3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 4. Rodzice posyłający dziecko do placówki mają obowiązek złożenia deklaracji wg. formularza określonego jako Załącznik nr 5 do Procedury.
 5. Każdy rodzic/ opiekun dziecka uczęszczającego zobowiązany jest zapoznać się i stosować pkt 5 procedury dotyczącej zasad postępowania zwiększających bezpieczeństwo i minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 w Przedszkolu nr 6 w Lublinie.
 6. Zabronione jest przynoszenie do oddziału przedszkolnego i zabieranie z oddziału przedszkolnego niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 7. Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z oddziału przedszkolnego mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 8. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem na 15 m2.
 9. W szatni przedszkola maksymalnie może przebywać jeden rodzic z dzieckiem.
 10. Jeżeli w zbliżonym czasie do przedszkola przyszło więcej osób rodzice oczekujący na wejście do szatni mają zachować odległość od wejścia do przedszkola z zachowaniem dystansu społecznego.
 11. Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z do przedszkola mają obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk /założenia rękawiczek jednorazowych (przedszkole nie zapewnia rękawiczek i masek) wchodząc do budynku.
 12. Rodzice/ opiekunowie pomagają dzieciom rozebrać się/ ubrać się i zmienić obuwie. .
 13. Dziecko przed wejściem na salę zajęć powinno umyć ręce wodą z mydłem.
 14. W czasie przejścia dziecka z szatni do sali opiekę sprawuje personel pomocniczy przedszkola, informuje nauczycielkę o odbiorze dziecka przez rodziców, opiekunów.
 15. Rodzice / opiekunowie są zobowiązani wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych
 1. Dziecko przejawiające niepokojące objawy choroby zostanie umieszczonew miejscu izolacji.
 2. Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego odebrania dziecka
  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Personel przedszkola będzie komunikował się z rodzicami/opiekunami dziecka telefonicznie.
 3. Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania placówki o pozytywnym wyniku testu nakoronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 stwierdzonego u dziecka, rodzica/ opiekuna dziecka.
 4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się napisać oświadczenie o stanie zdrowia dziecka, jeżeli wystąpiły niepokojące objawy u dziecka przed ponownym powrotem do oddziału przedszkolnego.

Pierwszeństwo przyjęć

 1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu i innych środków komunikacji na odległość nauczycielki uzyskują informację, którzy rodzice deklarują chęć przyprowadzenia dziecka do przedszkola.
 2. W razie większej liczby dzieci, których rodzice zadeklarowali chęć skorzystania z usług przedszkola, niż miejsc w przedszkolu ustalonych z uwzględnieniem zasad, o których mowa w wytycznych GIS, pierwszeństwo ustala się z uwzględnieniem zasady – pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 3. Informację o gotowości przyjęcia dziecka do przedszkola dostarcza się rodzicom  z wykorzystaniem środków komunikacji, o których mowa w pkt 1).

W miarę możliwości proszę o wypełnienie Deklaracji i dostarczenie jej do przedszkola w dniu przyprowadzenia dziecka.