Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Witold Przeszlakowski
adres e-mail: sp25@iod.lublin.eu
tel. 814661770

Ogólna klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1)
(dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana
dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie
danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Lublinie.;
  dane adresowe: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Lublinie, ul. Sieroca 17, 20-089 Lublin,
  tel 81 747 48 49, poczta@sp25.lublin.eu
 2. W Urzędzie Miasta Lublin Departament Biura Bezpieczeństwa Informacji wyznaczyliśmy Inspektora
  Ochrony Danych, z którym może się Pani/ Pan się kontaktować we wszystkich sprawach
  dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących
  Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można
  się kontaktować poprzez:
  • email: sp25@iod.lublin.eu;
  • lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO),
  • realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.
 5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych
  w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
  • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających
   na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
   powszechnie obowiązującego prawa;
  • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedszkolem nr 6
   w Lublinie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Przedszkola nr 6 w Lublinie.
 7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 8. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • dostępu do danych osobowych,
  • żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
  • żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie;
   informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody
   ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu
   na Pani/Pana szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie
   naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
  • do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych
   osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych,
   które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
   osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.