Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze styczeń 2021

II Zwierzęta zimą

Dziecko:

 • zapoznało się z literą „S,s” wielką i małą , drukowaną i pisaną;
 • pisze nowo poznaną literę po śladzie i samodzielnie;
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowo- wzrokowej wyrazów;
 • słucha uważnie utworów literackich, wypowiada się na ich temat;
 • wie, w jaki sposób zwierzęta przystosowały się do zimy i niekorzystnych warunków;
 • zna nazwy ptaków, które można spotkać zimą w naszym regionie;
 • potrafi obserwować ptaki i wie, jak im pomóc w czasie zimy;
 • interesuje się zwierzętami i opieką nad nimi;
 • buduje dłuższe, poprawne gramatycznie wypowiedzi;
 • zna nazwy i wygląd zwierząt leśnych, które zapadają w sen zimowy;
 • zna nazwy i wygląd zwierząt, które zamieszkują środowisko leśne i nie zapadają w sen zimowy;
 • wie, że leśnicy pomagają leśnym zwierzętom w okresie zimy;
 • rozwiązuje proste zadania z treścią;
 • dodaje i odejmuje na liczmanach, podaje wynik, wskazuje odpowiednią liczbę;
 • potrafi wstawić odpowiedni znak (równości, mniejszości i większości ) i porównać liczebność zbiorów;
 • potrafi zaśpiewać piosenkę „Zima, zima, zima”;
 • wzbogaciło słownictwo o nowe pojęcia przyrodnicze.